REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady funkcjonowania sklepu internetowego, sposobie złożenia zamówienia oraz zawierania umów, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, prawach i obowiązkach Usługodawcy oraz Klientów. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422).

Sklep należy do Verte Katarzyna Bielecka, ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica, NIP 576-150-18-82, REGON160383675.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres biuro@centrumverte.pl.

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin z dnia 2.11.2020r. wraz z jego późniejszymi zmianami.
 2. Klient/ Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka sektora finansów publicznych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Sprzedający/ Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem w/w Sklepu Internetowego. Verte Katarzyna Bielecka,
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.centrumverte.pl.
 5. Usługa – prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Nagranie webinarium – szkolenie prowadzone drogą elektroniczną w postaci nagrania dźwiękowego lub obrazowo-dźwiękowego.
 7. Nagranie szkolenia – szkolenie prowadzone drogą elektroniczną w postaci nagrania dźwiękowego lub obrazowo-dźwiękowego.
 8. Wzory dokumentów – wzory dokumentów w formacie doc.
 9. Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 10. Cena – oznacza cenę, jaką Klient jest obowiązany uiścić za Usługę, Nagranie webinarium, Nagranie szkolenia lub Wzory dokumentów.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktów lub Treści Cyfrowych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie Produktów lub Treści Cyfrowych
 13. Treści Cyfrowe – oznacza znajdujące się w Sklepie treści zapisane w formacie cyfrowym, na nośniku niematerialnym, które Klient może pobrać ze Sklepu po zawarciu Umowy Sprzedaży i dokonaniu płatności Ceny.
 14. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Dane Kontaktowe – oznacza dane, przy użyciu, których Uczestnik może się porozumieć z Usługodawcą, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub reklamację.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Nagrań webinarium, Nagrań szkoleń oraz Wzorów dokumentów oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedającego i Klienta.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Niezbędne jednak jest:
 • Dostęp do internetu
 • Standardowy system operacyjny (mp. Linux, Mac OS, Windows lub podobny)
 • Standardowa przeglądarka internetowa – Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox lub Google Chrome (wymogiem koniecznym przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „cookie”)
 • Aktywny adres e-mail.
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.

§ 2

Przedmiot zakupu

 1. Przedmiotem zakupu określa się treści cyfrowe w postaci Nagrań webinarium, Nagrań szkoleń oraz Wzorów dokumentów oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów, formularzy, logotypów zamieszczonych na stronie internetowej www.centrumverte.pl należą wyłącznie do Sprzedającego a udostępnianie ich innym podmiotom może występować wyłącznie za zgodą Sprzedającego.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dopełnić wszelkich procedur § 4 Składanie zamówienia a w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Celem pobrania lub odtworzenia Nagrania webinarium lub Nagrania szkolenia zakupionego przez Klienta w formie treści cyfrowej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 Mb/s a w przypadku pobierania towaru, wystarczająca ilość miejsca na urządzeniu elektronicznym, by można było zapisać na nim plik – Nagranie webinarium lub Nagranie szkolenia. Do poprawnego odtwarzania treści cyfrowych w postaci filmów, wymagana jest również wtyczka Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej, włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript.

 

§ 3

Składanie zamówienia

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedającego jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedającym umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedający świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Klient może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedającego. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Klienta są nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Klient w każdej chwili powinien poinformować Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@centrumverte.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Zamawiający może złożyć zamówienie jako gość lub zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowany klient to Klient, który dokonał rejestracji i posiada konto w Sklepie. Klient może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenia zamówienia odbywa się poprzez dodatnie produktu lub produktów do koszyka oraz wypełnienie formularza zamówienia. Podczas dokonywania zamówienia konieczne jest poprawne wypełnienie wszystkich pól zamówienia, wybrania formy płatności oraz zaakceptowania regulaminu Sklepu.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie w zależności od wybranej metody płatności Klient zostanie przekierowany do bramki płatności lub pojawi mu się opcja pobrania faktury proforma z możliwością przedpłaty. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 5. Potwierdzenie dokonania zakupu zostanie przesłane na wskazany adres mailowy. W przypadku wyboru płatności na podstawie faktury, w mailu dodatkowo zostanie załączona faktura.
 6. Pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Nagrań webinarium, Nagrań szkoleń lub wzorów dokumentów.
 7. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu z zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych danych w procesie zawarcia umowy/ złożenia zamówienia uniemożliwia zawarcie umowy/ złożenie zamówienia i skorzystanie z usług firmy Verte Katarzyna Bielecka.
 8. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich poprawności, mimo, że posiada takie uprawnienia.
 9. W trakcie złożenia zamówienia Klient równoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji zamówienia. W takim przypadku Sprzedający konkretnie informuje, że dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie do celów zawarcia umowy/ złożenia zamówienia.

§ 5

Płatność

 1. Ceny zamieszczone przy każdym produkcie na stronie internetowej www.sklep.centrumverte.pl są cenami brutto, które Klient będzie zobowiązany opłacić w przypadku zawarcia umowy/ złożenia zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności opisane są na stronach Sklepu oraz wskazane są Klientowi w momencie składania zamówienia.
 3. Płatność w systemie
 4. Klient ma możliwość dokonania płatności na podstawie przedłożonej faktury pro-forma. Termin płatności faktury to 3 dni.
 5. W wypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności w terminie, Sprzedający wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Dostarczenie – produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki Nagranie webinarium, Nagranie szkolenia oraz Wzory dokumentów następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

§ 7

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedający poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne – Nagrania webiarium, Nagrania szkoleń oraz Wzory dokumentów objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8

Reklamacje i zwroty

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, ustosunkuje się do niej w formie pisemnej.
 3. Reklamacja może być także złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@centrumverte.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.
 4. Zwrotowi nie podlega dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.centrumverte.pl

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia strat na rzecz Klienta.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2020r.

 

 

 

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.